Projekt ,, Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie

sa klimatickým zmenám“ na ZŠ Ulica Vajanského.

 

Číslo projektu: ACC03070 - projektová zmluva zverejnená v CRZ
 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1537073&l=sk

 

výška grantu - 26 255,00 €
 Poskytnutá z Grantov EHP a Nórska spolu s Úradom vlády Slovenskej republiky
 http://www.eeagrants.sk/

Partneri projektu: Mesto Lučenec a Rodičovské združenie pri ZŠ, Ul. Vajanského Lučenec

 

              S prípravou projektu sa začalo už v roku 2014.  Žiakov, zamestnancov školy a rodičov sme informovali o zameraní projektu, význame a priebehu jeho realizovania. Počas celého školského roka 2014/2015 sa žiaci zoznamovali s jednotlivými aktivitami v rámci projektu na vyučovacích hodinách ako prírodoveda, biológia, fyzika, chémia, geografia, pracovné vyučovanie, svet práce a technika.

              V marci 2015 sme uskutočnili výsadbu vzrastlých stromov za účasti rodičov, žiakov a zamestnancov školy. Všetky stromčeky sa prijali a vytvárajú príjemné prostredie hlavne v letných horúčavách.

               V apríli 2015 sme osadili zberné nádoby ku všetkým odkvapovým žľabom. Takto zachytenú dažďovú vodu využívame na polievanie okrasných rastlín , ovocných stromov, kríkov a ostatných rastlín v interiéri a exteriéri školy.

              Na Deň Zeme sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu v kine Apollo so zameraním na zmenu klímy a potrebe prevencií proti suchu i povodniam. Po konferencii žiaci vytvorili v areáli školy živý obraz, symbolizujúci dažďové kvapky.

             Vybudovali sme dažďové jazierko a vegetačnú strechu, ktoré zachytávajú dažďovú vodu. Tá sa postupne vyparuje, osviežuje okolité ovzdušie a slúži aj na polievanie v čase dlhodobého sucha.

             Vybudované objekty slúžia aj v súčasnosti svojmu účelu a sú skvelou didaktickou pomôckou pri výchove ďalších generácií na uvedomovanie si možností zmiernenia vplyvu klímy na životné prostredie.

 

 

Cieľ projektu

Zhodnotenie realizácie projektu

Fotogaléria

 

 

 

Činnosti a aktivity

Výsadba stromov

Konferencia

Prírodoveda 1, 2, 3, 4

Informatická výchova 1-4

Výtvarná výchova 1-4

Životné prostredie

Fyzika 6, 7, 8, 9

Geografia 5, 6, 7, 8, 9

Biológia 5, 6, 7, 8

 

 

Aktualizácia 14.11.2017
© 2009 Webmaster