Školská jedáleň pri ZŠ, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec    
 
           
           
         
      Fotogaléria: Svetový deň mlieka 2012 , Svetový deň mlieka 2013 Stretnutie troch generácii , Medzinárodná kuchyňa 2013    
           
      RECEPTÚRY OČAMI DETÍ -  kliknite TU !    
   
  Oznam o prevádzke školskej jedálne
 


Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o výdaji desiat a obedov pre žiakov ZŠ Vajanského.
Podaním mlieka a zeleninových a mliečnych potravín vo forme nátierok, pekárenských výrobkov.

Úhrada 1 porcie  desiata       I. stupeň žiakov  .............   0,40 €
                           
desiata      II. stupeň žiakov  .............   0,40 €

Stanovená hodnota jedla a úhrady za stravovanie  
Finančné limity  v 5. finančnom pásme

Žiaci finančný limit na potraviny  
Stravníci od 6 – 11 rokov                                 obed  ...........  1,16 €  
Stravníci od 6 – 11 rokov  hmotná núdza        obed  ...........  0,16 €

Stravníci od 11- 15 rokov                                 obed  ...........  1,22 €  
Stravníci od 11 - 15 rokov hmotná núdza        obed  ...........  0,22 €

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. 11/2012 čl.4  o určení  výšky príspevku na čiastočnú úhradu v zariadeniach školského stravovania,
uhrádza  zákonný zástupca žiaka  režijné náklady od 01.02.2013  v sume 3 € mesačne.

Zákonný zástupca žiaka ,dieťaťa ktoré žije v spoločnej rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima, 
príspevok za režijné náklady v zariadení školského stravovania neuhrádza.

Zamestnanci

Finančný limit na potraviny – obed           1,33 €
Režijné náklady                                        0,89 € 

                                                           
––––––––– 

                                                                 
2,22 €

Príspevok zamestnávateľa                        1,22 €  
Príspevok zo sociálneho fondu                  0,10 €
Úhrada zamestnanca školy                       0,90 € 

                                                            
–––––––––- 
                                                                    
2,22 € 

Cudzí  stravníci

Finančný limit na potraviny – obed             1,33 €  
Režijné náklady                                           0,89 € 

                                                              
–––––––––- 
                                                                    
2,22 €

 

  Vážení rodičia dovoľujem si Vás informovať o uskutočnení pravidelných mesačných platieb  za
stravné do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca s uvedením presného mena a priezviska žiaka / nie rodiča /
do správy pre prijímateľa.

Stravné je možné uhradiť šekom alebo bankovým prevodom
Číslo účtu
IBAN SK9152000000000014240734

Na základe realizovanej platby si Vaše dieťa objedná obed v školskej jedálni cez čipový systém.
V súčasnosti máme výber z dvoch druhov jedál

Zákonný zástupca žiaka alebo žiak sa odhlasuje zo stravy 24 hod. vopred  do 11,30 hod.
z dôvodu napr. náhleho ochorenia a pod. Vám bude jedlo aktuálneho dňa vydané do Vami donesených
obedových nádob.
Žiaci v hmotnej núdzi pokiaľ sa nezúčastnia vyučovacieho procesu a nevyhlásia sa z obedu sú povinný
uhradiť plnú hodnotu stravy podľa vekových kategórií stravníkov.

Prevádzkové hodiny školskej jedálne  

Pondelok  až piatok :   07,00 hod.  -  15,00 hod.

Telef. kontakt : 047 4333786

Vedúca školskej jedálne : Bc. Valéria Albertová